Gegevensbescherming

 

Privacybeleid

Persoonsgegevens (hierna "gegevens" genoemd) worden door ons alleen verwerkt voor zover dat nodig is en met het oog op het aanbieden van een functionele en gebruiksvriendelijke website, met inbegrip van de inhoud en de diensten die daarop worden aangeboden.

Overeenkomstig artikel 4, lid 1, van Verordening (EU) 2016/679, d.w.z. de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna alleen "GDPR" genoemd), wordt onder "verwerking" verstaan: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Met de volgende gegevensbeschermingsverklaring informeren wij u in het bijzonder over het soort, de omvang, het doel, de duur en de rechtsgrondslag van de verwerking van persoonsgegevens, voor zover wij alleen of samen met anderen beslissen over het doel van en de middelen voor de verwerking. Bovendien informeren wij u hieronder over de componenten van derden die door ons worden gebruikt voor optimalisatiedoeleinden en om de gebruikskwaliteit te verhogen, voor zover derden gegevens onder hun eigen verantwoordelijkheid verwerken.

Ons privacybeleid is als volgt opgebouwd:

I.   Informatie over ons als verantwoordelijken voor de verwerking van gegevens
II.  Rechten van gebruikers en betrokkenen
III. Informatie over gegevensverwerking

 

I. Informatie over ons als verantwoordelijke partij

Verantwoordelijke aanbieder van deze website in de zin van de wet op de gegevensbescherming is:

Trident WA GmbH
Grubenstr. 20
18055 Rostock
Germany

E-mail:

II. Rechten van gebruikers en betrokkenen

Met betrekking tot de hieronder nader beschreven gegevensverwerking hebben gebruikers en betrokkenen het recht om

  • op een bevestiging of er gegevens over hen worden verwerkt, op informatie over de gegevens die worden verwerkt, op nadere informatie over de gegevensverwerking en op kopieën van de gegevens (vgl. ook art. 15 DSGVO);
  • onjuiste of onvolledige gegevens te corrigeren of aan te vullen (vgl. ook art. 16 DSGVO);
  • op de onmiddellijke verwijdering van de hen betreffende gegevens (vgl. ook art. 17 DSGVO), of, subsidiair, voor zover verdere verwerking noodzakelijk is overeenkomstig art. 17, lid 3 DSGVO, op de beperking van de verwerking overeenkomstig art. 18 DSGVO;
  • de op hen betrekking hebbende en door hen verstrekte gegevens te ontvangen en deze gegevens aan andere aanbieders/verwerkers door te geven (cf. ook art. 20 DSGVO);
  • een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien zij van mening zijn dat de hen betreffende gegevens door de aanbieder in strijd met de bepalingen inzake gegevensbescherming worden verwerkt (zie ook artikel 77 DSGVO).

Bovendien is de aanbieder verplicht alle ontvangers aan wie gegevens door de aanbieder zijn verstrekt, te informeren over elke correctie of verwijdering van gegevens of beperking van de verwerking die plaatsvindt op grond van de artikelen 16, 17, lid 1, en 18 DSGVO. Deze verplichting bestaat echter niet voor zover deze kennisgeving onmogelijk is of onevenredig veel moeite kost. Niettegenstaande het bovenstaande heeft de gebruiker recht op informatie over deze ontvangers.

Evenzo hebben gebruikers en betrokkenen het recht bezwaar te maken tegen de toekomstige verwerking van gegevens die op hen betrekking hebben overeenkomstig art. 21 DSGVO, voor zover de gegevens door de aanbieder worden verwerkt overeenkomstig art. 6, lid 1, onder f) DSGVO. Met name kan bezwaar worden gemaakt tegen de verwerking van gegevens met het oog op direct marketing.


III. Informatie over gegevensverwerking

Uw tijdens het gebruik van onze website verwerkte gegevens worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet meer van toepassing is, het wissen van de gegevens niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten en er verder geen informatie over individuele verwerkingsprocedures wordt verstrekt.

Servergegevens

Om technische redenen, met name om een veilige en stabiele internetaanwezigheid te garanderen, worden gegevens door uw internetbrowser aan ons of aan onze web space provider doorgegeven. Met deze zogenaamde serverlogbestanden worden onder andere het type en de versie van uw internetbrowser, het besturingssysteem, de website van waaruit u onze website hebt opgeroepen (referrer URL), de website(s) van onze website die u bezoekt, de datum en het tijdstip van de respectieve toegang, evenals het IP-adres van de internetverbinding van waaruit het gebruik van onze website plaatsvindt, verzameld.

De op deze manier verzamelde gegevens worden tijdelijk opgeslagen, maar niet samen met andere gegevens over u.

Deze opslag vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Ons legitiem belang ligt in de verbetering, stabiliteit, functionaliteit en veiligheid van onze website.

De gegevens worden uiterlijk na zeven dagen gewist, voor zover geen verdere opslag voor bewijskrachtige doeleinden vereist is. Zo niet, dan mogen de gegevens niet geheel of gedeeltelijk worden gewist tot de definitieve opheldering van een incident.

Cookies

a) sessiecookies

Wij gebruiken zogenaamde cookies op onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden of andere opslagtechnologieën die op uw eindapparaat worden opgeslagen door de internetbrowser die u gebruikt. Via deze cookies wordt bepaalde informatie van u, zoals uw browser- of locatiegegevens of uw IP-adres, in individuele mate verwerkt.

Deze verwerking maakt onze website gebruiksvriendelijker, doeltreffender en veiliger, aangezien de verwerking bijvoorbeeld de weergave van onze website in verschillende talen of het aanbieden van een winkelwagenfunctie mogelijk maakt.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, onder b), van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (DSGVO), voor zover deze cookiegegevens worden verwerkt voor het sluiten van een overeenkomst of voor de afwikkeling daarvan.

Indien de verwerking niet dient voor het initiëren of uitvoeren van een contract, ligt ons gerechtvaardigd belang in de verbetering van de functionaliteit van onze website. In dit geval is Art. 6 para. 1 lit. f) DSGVO de rechtsgrondslag.

Wanneer u uw internetbrowser afsluit, worden deze sessiecookies gewist.

b) Cookies van derden

Indien nodig worden ook cookies gebruikt van partnerbedrijven waarmee wij samenwerken met het oog op reclame, analyse of de functionaliteiten van onze internetaanwezigheid.

Voor nadere bijzonderheden hierover, met name over de doeleinden en de rechtsgrondslag van de verwerking van dergelijke cookies van derden, wordt verwezen naar de volgende informatie.

(c) Eliminatiemogelijkheid

U kunt de installatie van cookies voorkomen of beperken door uw internetbrowser in te stellen. U kunt ook op elk moment reeds opgeslagen cookies verwijderen. De stappen en maatregelen die hiervoor nodig zijn, hangen echter af van de specifieke internetbrowser die u gebruikt. Als u vragen hebt, gebruik dan de helpfunctie of documentatie van uw internetbrowser of neem contact op met de fabrikant of ondersteuning. In het geval van zogenaamde Flash-cookies kan de verwerking echter niet via de browserinstellingen worden verhinderd. In plaats daarvan moet u de instellingen van uw Flash-speler wijzigen. De stappen en maatregelen die hiervoor nodig zijn, hangen ook af van de specifieke Flash-speler die u gebruikt. Als u vragen hebt, gebruik dan ook de helpfunctie of documentatie van uw Flash-speler of neem contact op met de fabrikant of gebruikersondersteuning.

Indien u echter de installatie van cookies verhindert of beperkt, kan dit betekenen dat niet alle functies van onze website ten volle kunnen worden benut.

Contactverzoeken / contactmogelijkheid

Als u contact met ons opneemt via een contactformulier of e-mail, worden de door u verstrekte gegevens gebruikt om uw verzoek te verwerken. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor de verwerking en beantwoording van uw verzoek - zonder deze gegevens kunnen wij uw verzoek niet of in het beste geval slechts beperkt beantwoorden.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is Art. 6 para. 1 lit. b) DSGVO.

Uw gegevens worden gewist zodra uw vraag afdoende is beantwoord en het wissen niet in strijd is met wettelijke verplichtingen om gegevens te bewaren, bijvoorbeeld in het geval van een latere contractverwerking.

Online sollicitaties / publicatie van personeelsadvertenties

Wij bieden u de mogelijkheid om via onze website bij ons te solliciteren. Voor deze digitale sollicitaties worden uw sollicitant- en sollicitatiegegevens door ons elektronisch verzameld en verwerkt ten behoeve van de afhandeling van de sollicitatieprocedure.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is § 26 (1) zin 1 BDSG in samenhang met. Art. 88 lid 1 DSGVO.

Indien na de sollicitatieprocedure een arbeidsovereenkomst tot stand komt, slaan wij de gegevens die u tijdens de sollicitatie hebt verstrekt op in uw personeelsdossier ten behoeve van de gebruikelijke organisatorische en administratieve procedure - uiteraard met inachtneming van de verdergaande wettelijke verplichtingen.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is ook § 26 (1) zin 1 BDSG in samenhang met. Art. 88 lid 1 DSGVO.

Indien een aanvraag wordt afgewezen, worden de aan ons verstrekte gegevens twee maanden na de kennisgeving van de afwijzing automatisch gewist. De gegevens worden echter niet gewist indien zij op grond van wettelijke bepalingen, bijvoorbeeld op grond van de bewijsplicht overeenkomstig de AGG, langer dan vier maanden moeten worden bewaard of tot de beëindiging van een gerechtelijke procedure.

De rechtsgrondslag in dit geval is artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO en artikel 24, lid 1, nr. 2, BDSG. Ons legitiem belang ligt in de wettelijke verdediging of handhaving.

Indien u uitdrukkelijk instemt met een langere opslag van uw gegevens, bijvoorbeeld voor uw opname in een databank van sollicitanten of belangstellenden, worden de gegevens verder verwerkt op basis van uw toestemming. De rechtsgrondslag is dan Art. 6 Para. 1 lit. a) DSGVO. Uiteraard kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken overeenkomstig artikel 7, lid 3, DSGVO door ons een verklaring te doen toekomen met werking voor de toekomst.

Een link naar sociale media via een grafische of tekstlink

Wij maken ook reclame op onze website en op de hieronder vermelde sociale netwerken. De integratie vindt plaats via een gekoppelde grafische voorstelling van het betrokken netwerk. Het gebruik van deze gekoppelde afbeelding voorkomt dat automatisch een verbinding tot stand wordt gebracht met de respectieve server van het sociale netwerk wanneer een website met een advertentie van sociale media wordt opgeroepen om een afbeelding van het respectieve netwerk zelf weer te geven. Alleen door op de overeenkomstige afbeelding te klikken, wordt de gebruiker doorgestuurd naar de dienst van het desbetreffende sociale netwerk.

Nadat de gebruiker is doorgestuurd, wordt informatie over de gebruiker verzameld door het desbetreffende netwerk. Het kan niet worden uitgesloten dat de op deze wijze verzamelde gegevens in de VS worden verwerkt.

Dit zijn in eerste instantie gegevens zoals IP-adres, datum, tijd en bezochte pagina. Indien de gebruiker gedurende die tijd is ingelogd op zijn gebruikersaccount van het betrokken netwerk, kan de netwerkexploitant de verzamelde informatie over het specifieke bezoek van de gebruiker toewijzen aan de persoonlijke account van de gebruiker. Als de gebruiker interactie heeft via een "share"-knop van het respectieve netwerk, kan deze informatie worden opgeslagen in de persoonlijke gebruikersaccount van de gebruiker en eventueel worden gepubliceerd. Als de gebruiker wil voorkomen dat de verzamelde informatie direct aan zijn gebruikersaccount wordt toegewezen, moet hij uitloggen voordat hij op de afbeelding klikt. Bovendien is er de mogelijkheid om de respectieve gebruikersaccount dienovereenkomstig te configureren.

De volgende sociale netwerken zijn door middel van links in onze site geïntegreerd:

Twitter

Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA

Privacybeleid: https://twitter.com/privacy

YouTube

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, a subsidiary of Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA

Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy

LinkedIn

LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland, a subsidiary of LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085 USA.

Privacybeleid: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Facebook sociale plug-in

Wij gebruiken de plug-in van het sociale netwerk Facebook op onze website. Facebook is een internetdienst van facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten. In de EU wordt deze dienst op zijn beurt geëxploiteerd door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland, hierna beide "Facebook" genoemd.

De rechtsgrondslag is Art. 6 para. 1 lit. f) DSGVO. Ons legitiem belang ligt in de kwaliteitsverbetering van onze website.

Meer informatie over de mogelijke plug-ins en hun respectieve functies is beschikbaar bij Facebook op

https://developers.facebook.com/docs/plugins/

klaar voor jou.

Als de plug-in is opgeslagen op een van de pagina's van onze website die u bezoekt, downloadt uw internetbrowser een weergave van de plug-in van de Facebook-servers in de VS. Om technische redenen is het voor Facebook noodzakelijk om uw IP-adres te verwerken. Daarnaast worden ook de datum en het tijdstip van uw bezoek aan onze website geregistreerd.

Indien u tijdens uw bezoek aan een van onze websites met de plug-in bij Facebook bent ingelogd, wordt de door de plug-in verzamelde informatie van uw specifieke bezoek door Facebook herkend. De op deze wijze verzamelde informatie kan door Facebook aan uw persoonlijke gebruikersaccount aldaar worden toegewezen. Als u bijvoorbeeld de zogenaamde "Like"-knop van Facebook gebruikt, wordt deze informatie in uw Facebook-gebruikersaccount opgeslagen en eventueel via het Facebook-platform gepubliceerd. Als u dit wilt voorkomen, moet u ofwel uitloggen bij Facebook voordat u onze website bezoekt, ofwel het laden van de Facebook-plug-in verhinderen door een add-on voor uw internetbrowser te gebruiken.

Facebook verstrekt nadere informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens, alsmede over uw rechten en beschermingsmogelijkheden in dit verband in het privacybeleid dat beschikbaar is op

https://www.facebook.com/policy.php

informatie over gegevensbescherming beschikbaar op de website.

Twitter sociale plug-in

Wij gebruiken de plug-in van het sociale netwerk Twitter op onze website. Twitter is een internetdienst van Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA, hierna "Twitter" genoemd.

De rechtsgrondslag is Art. 6 para. 1 lit. f) DSGVO. Ons legitiem belang ligt in de kwaliteitsverbetering van onze website.

Als de plug-in is opgeslagen op een van de pagina's van onze website die u bezoekt, downloadt uw internetbrowser een weergave van de plug-in van de servers van Twitter in de VS. Om technische redenen is het voor Twitter noodzakelijk om uw IP-adres te verwerken. Daarnaast worden ook de datum en het tijdstip van uw bezoek aan onze website geregistreerd.

Indien u bij Twitter bent ingelogd terwijl u een van onze websites met de plug-in bezoekt, wordt de door de plug-in verzamelde informatie van uw specifieke bezoek door Twitter herkend. Twitter kan de op deze manier verzamelde informatie toewijzen aan uw persoonlijke gebruikersaccount aldaar. Indien u bijvoorbeeld de zogenaamde "Share"-knop van Twitter gebruikt, wordt deze informatie in uw Twitter-gebruikersaccount opgeslagen en eventueel via het platform van Twitter gepubliceerd. Als u dit wilt voorkomen, moet u zich bij Twitter afmelden voordat u onze website bezoekt of de juiste instellingen in uw Twitter-gebruikersaccount aanbrengen.

Twitter verstrekt nadere informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens, alsmede over uw rechten en beschermingsmogelijkheden in dit verband in het privacybeleid dat beschikbaar is op

https://twitter.com/privacy

informatie over gegevensbescherming beschikbaar op de website.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics op onze website. Dit is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna "Google" genoemd.

De dienst Google Analytics wordt gebruikt om het gebruiksgedrag van onze website te analyseren. De rechtsgrondslag is Art. 6 para. 1 lit. f) DSGVO. Ons legitiem belang ligt in de analyse, optimalisatie en economische werking van onze website.

Gebruiks- en gebruikersgerelateerde informatie, zoals IP-adres, locatie, tijdstip of bezoekfrequentie van onze website, wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Wij gebruiken echter Google Analytics met de zogenaamde anonimiseringsfunctie. Met deze functie kan Google het IP-adres binnen de EU of EER inkorten.

De aldus verzamelde gegevens worden op hun beurt door Google gebruikt om ons een evaluatie te geven van het bezoek aan onze website en van de gebruiksactiviteiten aldaar. Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt om andere diensten te verlenen in verband met het gebruik van onze website en het gebruik van internet.

Google verklaart dat het uw IP-adres niet aan andere gegevens koppelt. Bovendien houdt Google onder

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners

De informatie over gegevensbescherming op onze website geeft u meer informatie over de wetgeving inzake gegevensbescherming, bijvoorbeeld over de mogelijkheden om het gebruik van gegevens te verhinderen.

Daarnaast biedt Google onder

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

een zogenaamde deactivatie-add-on, samen met nadere informatie hierover. Deze add-on kan worden geïnstalleerd op de meest gangbare internetbrowsers en biedt u meer controle over de gegevens die Google verzamelt wanneer u onze website bezoekt. De add-on vertelt het JavaScript (ga.js) van Google Analytics dat informatie over uw bezoek aan onze website niet aan Google Analytics mag worden doorgegeven. Dit belet echter niet dat informatie aan ons of aan andere webanalysediensten wordt doorgegeven. Of en welke andere webanalysediensten door ons worden gebruikt, vindt u uiteraard ook terug in dit privacybeleid.

Google lettertypen

Wij gebruiken Google Fonts op onze website om externe lettertypes weer te geven. Dit is een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna "Google" genoemd.

Om de weergave van bepaalde lettertypes op onze website mogelijk te maken, wordt een verbinding met de server van Google in de VS tot stand gebracht wanneer onze website wordt opgeroepen.

De rechtsgrondslag is Art. 6 para. 1 lit. f) DSGVO. Ons legitiem belang ligt in de optimalisatie en de economische werking van onze website.

Door de verbinding met Google die tot stand komt wanneer u onze website oproept, kan Google vaststellen vanaf welke website uw verzoek is verzonden en naar welk IP-adres de weergave van het lettertype moet worden verzonden.

Google biedt onder

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

nadere informatie, met name over de mogelijkheden om het gebruik van gegevens te voorkomen.

FontAwesome

Om lettertypen en visuele elementen van onze website weer te geven, gebruiken wij de externe lettertypen van FontAwesome. FontAwesome is een dienst die wordt aangeboden door de

Fonticons Inc, 6 Porter Road, Apartment 3R, Cambridge, MA 02140, VS, hierna alleen "FontAwesome" te noemen.

Wanneer u onze website opent, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de FontAwesome server in de VS om de weergave van lettertypen en visuele elementen mogelijk te maken en bij te werken.

De rechtsgrondslag is Art. 6 para. 1 lit. f) DSGVO. Ons legitiem belang ligt in de optimalisatie en de economische werking van onze website.

Via de verbinding met de server van FontAwesome die tot stand komt wanneer u onze website oproept, kan FontAwesome bepalen vanaf welke website uw verzoek is verzonden en naar welk IP-adres de fontweergave moet worden verzonden.

FontAwesome biedt onder

https://fontawesome.com/privacy

nadere informatie, met name over de mogelijkheden om het gebruik van gegevens te voorkomen.

YouTube

Wij gebruiken YouTube op onze website. Dit is een videoportaal van YouTube LLC, 901 Cherry Ave, 94066 San Bruno, CA, USA, hierna te noemen "YouTube".

YouTube is een dochteronderneming van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna "Google" genoemd.

Wij gebruiken YouTube in verband met de "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus"-functie om u video's te kunnen tonen. De rechtsgrondslag is Art. 6 para. 1 lit. f) DSGVO. Ons legitiem belang ligt in de kwaliteitsverbetering van onze website. Volgens YouTube houdt de functie "verbeterde gegevensbeschermingsmodus" in dat de hieronder in meer detail beschreven gegevens alleen naar de YouTube-server worden verzonden wanneer je daadwerkelijk een video start.

Zonder deze "uitgebreide gegevensbescherming" wordt een verbinding met de YouTube-server in de VS tot stand gebracht, zodra u een van onze internetpagina's oproept waarop een YouTube-video is ingesloten.

Deze verbinding is noodzakelijk om de desbetreffende video op onze website via uw internetbrowser te kunnen weergeven. Daarbij registreert en verwerkt YouTube in ieder geval uw IP-adres, de datum en tijd en de website die u hebt bezocht. Bovendien wordt een verbinding tot stand gebracht met het advertentienetwerk "DoubleClick" van Google.

Als u tegelijkertijd bent ingelogd op YouTube, zal YouTube de verbindingsinformatie toewijzen aan uw YouTube-account. Als u dit wilt voorkomen, moet u ofwel uitloggen bij YouTube voordat u onze website bezoekt of de juiste instellingen maken in uw YouTube-gebruikersaccount.

Met het oog op functionaliteit en analyse van gebruikersgedrag slaat YouTube permanent cookies op uw eindapparaat op via uw internetbrowser. Indien u niet akkoord gaat met deze verwerking, hebt u de mogelijkheid om het opslaan van cookies te verhinderen door een instelling in uw internetbrowser. Meer informatie hierover vindt u hierboven onder "Cookies".

Verdere informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens, alsmede uw rechten en beschermingsmogelijkheden in dit verband zijn verkrijgbaar bij Google in het privacybeleid dat wordt beschreven op

https://policies.google.com/privacy

informatie over gegevensbescherming beschikbaar op de website.

Vimeo

Wij gebruiken "Vimeo" op onze website om video's weer te geven. Dit is een dienst van Vimeo, LL C, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA, hierna "Vimeo" genoemd.

De gedeeltelijke verwerking van gebruikersgegevens vindt plaats op servers van Vimeo in de VS.

De rechtsgrondslag is Art. 6 para. 1 lit. f) DSGVO. Ons legitiem belang ligt in de kwaliteitsverbetering van onze website.

Als u een pagina van onze website bezoekt waarin een video is ingesloten, wordt een verbinding tot stand gebracht met de servers van Vimeo in de VS om de video weer te geven. Om technische redenen is het noodzakelijk dat Vimeo uw IP-adres verwerkt. Daarnaast worden ook de datum en het tijdstip van uw bezoek aan onze website geregistreerd.

Als u bent ingelogd bij Vimeo op hetzelfde moment dat u een van onze websites bezoekt waarin een Vimeo-video is ingesloten, kan Vimeo de op deze manier verzamelde informatie toewijzen aan uw persoonlijke gebruikersaccount aldaar. Als u dit wilt voorkomen, moet u ofwel uitloggen bij Vimeo voordat u onze website bezoekt, of uw Vimeo-gebruikersaccount dienovereenkomstig configureren.

Ten behoeve van functionaliteits- en gebruiksanalyse maakt Vimeo gebruik van de webanalysedienst Google Analytics. Google Analytics slaat cookies op uw eindapparaat op via uw internetbrowser en stuurt informatie over het gebruik van onze website, waarin een Vimeo-video is ingesloten, door naar Google. Het valt niet uit te sluiten dat Google deze informatie in de VS verwerkt.

Indien u niet akkoord gaat met deze verwerking, hebt u de mogelijkheid om de installatie van cookies te verhinderen door de gepaste instellingen in uw internetbrowser te maken. Details hierover vindt u hierboven onder het punt "Cookies".

De rechtsgrondslag is Art. 6 para. 1 lit. f) DSGVO. Ons legitiem belang ligt in de kwaliteitsverbetering van onze website en in het legitieme belang van Vimeo om gebruikersgedrag statistisch te analyseren voor optimalisatie- en marketingdoeleinden.

Vimeo biedt onder

http://vimeo.com/privacy

voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens en over uw rechten en mogelijkheden om uw privacy te beschermen.

Model gegevensbeschermingsverklaring van het advocatenkantoor Weiß & Partner