Branche Experts

We zijn één van de meest ervaren teams
van archeologen wereldwijd.

Lees meer

Offshore Ervaring

Wij zijn trots op onze internationale samenwerkingen
met leidende offshorebedrijven.
Lees meer

Naleving wetgeving

We zorgen dat uw project voldoet aan
de erfgoedwetten ter plaatse.

Lees meer

Wij zijn er om de risico's omtrent de historische omgeving van uw maritieme ontwikkelingsprojecten te beheersen.

Wij zijn de in Rostock gevestigde EU-tak van de wereldleider op het gebied van erfgoeddiensten, Wessex Archaeology. Ons werkterrein is onderwaterarcheologie, hoofdzakelijk in kust- en offshoregebieden, maar ook in rivieren en meren. Wij zijn zeer gespecialiseerde deskundigen op dit gebied.

Wij bieden praktisch advies en doelgerichte, datagestuurde oplossingen voor alle fasen van een project, van planning tot monitoring na de bouw.Wij zijn experts in het naleven van archeologische planningsverplichtingen om projecten op tijd en binnen budget te helpen verwezenlijken.

Our Offshore experience

In de afgelopen 15 jaar hebben wij bij talloze offshore-ontwikkelingsprojecten een rol gespeeld en wij zijn trots op onze internationale samenwerkingen met toonaangevende offshorebedrijven.

Voor grote projecten schakelen we het multidisciplinaire team van ons moederbedrijf Wessex Archaeology in. Samen hebben we al een breed scala aan uitdagende projecten gerealiseerd, van offshore windmolenparken tot transnationale interconnectoren en gaspijpleidingen tot de verplaatsing van complete scheepswrakken. Sinds 2002 hebben wij meer dan tweederde van alle maritieme ontwikkelingsprojecten in Britse wateren opgeleverd.

Trident: een intoductie van ons en ons werk (Duitstalig)

Our Team

Ons Team

Ons multidisciplinaire team heeft meer dan 15 jaar ervaring in het beheersen risico's op alle gebied van archeologie in het kader van offshore en nearshore ontwikkeling, waaronder duurzame energie, kabels, pijpleidingen, baggerwerk, havens en wrakonderzoek.

Onze klanten kunnen rekenen op de deskundigheid en capaciteit van ons internationale, zeer ervaren team.

Wat is onze rol?

Regelgeving

Voor ontwikkelingen in de Noord- en Baltische zee gelden wetten met betrekking tot de gevolgen van bodemingrepen voor het historische milieu en mogelijke archeologische resten.

De bescherming van cultureel erfgoed onder water is op brede basis in de wet verankerd, van internationaal zeerecht tot EU-verdragen en nationale wetten en regionale regelgeving. Dit geldt voor alle lidstaten van de EU en min of meer ook voor de meeste landen daarbuiten.

Bij het verkrijgen van een vergunning voor offshore-projecten moeten projectontwikkelaars rekening houden met de gevolgen van hun activiteiten voor potentieel belangrijke historische rijkdommen in het projectgebied. De individuele situatie hangt af van de plaats waar het project wordt uitgevoerd: direct aan de kust, in de 12-mijlszone of nog verder weg in de exclusieve economische zone van een land? In elk gebied is er een ander kruispunt van wetten en verantwoordelijkheden. Wij kennen alle onderlinge verbanden en kunnen helpen om projecten vlot door het vergunningsproces te loodsen.

Door middel van onderzoek tonen we aan dat onze klanten voldoen aan hun verplichting om het cultureel erfgoed onder water te beschermen. Dit biedt onze klanten planningszekerheid voor hun projecten. Onze onderzoeken tonen aan of en in welke mate archeologische vondsten in het plangebied te verwachten zijn en wij stellen concrete, door data ondersteunde voorstellen op over hoe erfgoed onder water op een efficiënte manier optimaal beschermd kan worden.

Wilt u meer weten?

Ons webinar verschaft een inleiding tot het wettelijk kader voor de bescherming van marien cultureel erfgoed bij offshore-ontwikkelingen.

Tijdens de webinar zal Ralph Behr, General Manager, u wegwijs maken in de Duitse regelgeving en u uitleggen hoe u uw ontwikkelingen vlot door dit specifieke regelgevingsproces kunt loodsen. Hoewel de presentatie het proces in Duitsland beschrijft, volgen de meeste EU-landen vergelijkbare stappen.

Wilt u snel inzicht krijgen?

Onderstaand kunt u een tweetal (Engelstalige) leaflets downloaden over ons en onze rol in het proces.

Neem contact op

  +31 6 51 851 336

Veelgestelde vragen

Wat doet Trident Archeologie?

Ons werkterrein is onderwaterarcheologie, hoofdzakelijk in kust- en offshoregebieden maar ook in rivieren en meren. Wij  experts op dit gebied. Op vraag van de klant nemen we ook bijkomende opdrachten uit aangrenzende archeologiegebieden aan, maar daarvoor werken we dan samen met partners.

Wat doen we voor onze klanten?

Bij alle projecten in de territoriale zee en de aangrenzende exclusieve economische zone is de bescherming van het cultureel erfgoed onder water bij wet geregeld. Wij zorgen  door middel van onderzoeken dat onze opdrachtgevers wettig handelen zodat het proces van vergunning tot oplevering soepel verloopt.

Waar zijn we actief?

Onze focus ligt op de landen die grenzen aan de Noord- en  Baltische zee, met uitzondering van Groot-Brittannië en Ierland waar onze moedermaatschappij Wessex Archeology het voortouw neemt. Wij zien echter ook potentieel aan de Atlantische kust en in het Middellandse-Zeegebied.  Ons netwerk stelt ons in in elk geval staat om onze klanten wereldwijd van dienst te zijn.

Wat gebeurt er na opdrachtverlening?

We beginnen met een zorgvuldige beoordeling van de situatie samen met de klant en de betrokken autoriteiten. Vervolgens stellen we een concept op dat met alle stakeholders rekening houdt en de klant planningszekerheid biedt. De verdere stappen zijn dan volledig afhankelijk van de aard en het verloop van het project.

Waarom moeten erfgoedvraagstukken vroeg worden ingepland?

Eerst en vooral planningszekerheid voor de projecten van de opdrachtgever. Onze onderzoeken maken de opdrachtgever duidelijk of en in welke mate archeologische vondsten in het  plangebied te verwachten zijn. Wij doen vervolgens voorstellen over hoe erfgoed onder water op een efficiënte manier optimaal beschermd kan worden. Bovendien zijn interessante archeologische vondsten altijd bij uitstek geschikt voor publicatie en eventuele publieke betrokkenheid kan meetellen als MVO-prestatie.

Wat is onze rol in het planningsproces?

Voor ontwikkelingen in de Noord- en Baltische zee geldt wetgeving ten aanzien van ingreep in het maritieme historische milieu en mogelijke archeologische overblijfselen. Maritieme archeologie omvat de overblijfselen van historische scheeps- en vliegtuigwrakken alsmede prehistorische archeologische vindplaatsen in verzonken landschappen.
Wij bevinden ons in een unieke positie om duidelijk advies, ondersteuning en technische expertise te bieden zodat uw project voldoet aan zowel de nationale als de Europese normen voor de bescherming van cultureel erfgoed onder water.
Onze ervaring met offshore-industrie betekent dat wij bekend zijn met de problemen en verwachtingen van onze klanten en met de soorten gevolgen die verschillende bouwactiviteiten kunnen hebben. Dit, samen met onze kennis van wetgeving, betekent dat wij u het beste advies kunnen geven om complicaties en vertragingen bij uw project te voorkomen.

Wanneer zou u ons het beste kunnen betrekken?

Vroegtijdige contacten met regelgevers en belanghebbenden verminderen risico's en vergemakkelijken efficiënte besluitvorming. Trident kan u helpen bij dit proces.
Hoe eerder we bij het planningsproces worden betrokken, hoe beter. Indien archeologisch onderzoek vroeg genoeg in het project wordt gepland, kunnen  gerelateerde risico's worden geëlimineerd voordat de eigenlijke bouwwerkzaamheden beginnen en blijven ook de gerelateerde kosten beheersbaar.
Als de autoriteiten, in het ergste geval, de werkzaamheden ter plaatse moeten stilleggen omdat bijvoorbeeld een tot dan toe onontdekt scheepswrak tijdens het baggeren is beschadigd dan heeft dat stillig en vertraging tot gevolg.
Gelukkig kan dit gemakkelijk worden vermeden door ons vroegtijdig te betrekken bij het proces.

Hoe ervaren is Trident?

Trident is nog jong, maar we hebben meer dan 320 experts van ons moederbedrijf Wessex Archaeology aan onze zijde. Dit maakt ons tot één van de meest ervaren commerciële archeologische teams in de wereld.
Samen hebben we meer dan 15 jaar ervaring in offshore archeologische projecten en werken we met klanten over de hele wereld. Deze uitgebreide ervaring en expertise blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat we als bedrijvengroep betrokken zijn geweest bij de bouw van meer dan tweederde van alle offshore windmolenparken in Groot-Brittannië.

Wat zijn de expertises van ons team?

Onze medewerkers zijn onze grootste troef. Alle medewerkers zijn gespecialiseerde experts in hun vakgebied, of het nu gaat om archeologen, geofysici of softwarespecialisten: zij hebben bijna allemaal een wetenschappelijke opleiding genoten en zijn daarnaast meestal vele jaren actief in de sector. Dit biedt onze klanten een toegang tot brede kennis en  gespecialiseerde vaardigheden.
Medewerkers die op locatie worden ingezet, beschikken bovendien over alle noodzakelijke commerciële certificeringen voor het veilig werken in offshore-omgevingen.

Wat zijn onze waarden?

Wij werken samen met onze klanten om praktische en duurzame oplossingen te bieden voor het effectief behoud en beheer van cultureel erfgoed onder water. Onze ervaring en kennis helpen onze klanten om hun project tot een succesvol einde te brengen, belanghebbenden te betrekken en de waarde van ons erfgoed te behouden.

Onze medewerkers zijn onze grootste en meest waardevolle troef in dit proces. Wij doen er alles aan om een zo veilig en duurzaam mogelijke werkomgeving te bieden. Wij moedigen innovatie aan en streven er altijd naar de deskundigheid van onze teams te ontwikkelen.

En we houden van ons werk, omdat het een belangrijke bijdrage levert aan de bescherming en het begrip van ons gemeenschappelijk cultureel erfgoed.